Tổng hợp kết quả trúng thầu theo báo cáo của các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tính đến ngày 24/11/2017