Tổng hợp kết quả trúng thấu theo báo cáo của Sở Y tế, Bệnh viên Đa khoa Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 24/11/2017